Конкурсна документација 2019.

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЈН Со за зимско одржавање путева

ЈН Електрична енергија

ЈН Осигурање возила

ЈН Набавка горива

ЈН Одржавање механизације

ЈН Набавка резервних делова

ЈН Набавка материјала за одржавање јавне расвете

ЈН Набавка материјала за летње и зимско одржавање путева

ЈН Формирање позајмишта и ископ материјала

ЈН Набавка ауто гума

ЈН Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу