Документа

ЈКП Путеви Рашка

Оснивачки акт предузећа
Статут предузећа
Правилник о организацији и систематизацији радних места
Колективни уговор
Ценовник услуга ЈКП Путеви Рашка